Visste du att, glädjande nog lever personer med Downs syndrom längre idag än på 1900-talet. Bidragande orsaker är bland annat satsningar på inklusion och anpassning för funktionshindrade i det svenska samhället. Men med ökad ålder kommer också minnessjukdomar. Ca 660 personer över 50 år lever idag i Sverige med Downs syndrom. Ca 70 % av dessa personer har stor risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Forskningen har visat goda resultat av att göra tidig minnesutredning. Om Alzheimers sjukdom upptäcks i ett tidigt stadie kan symptomlindrande läkemedelsbehandling provas ut, rehabilitering stärkas och anhöriga få en chans att vara med i planeringen.

Samband mellan downs syndrom och alzheimers sjukdom

Det finns starka samband mellan Downs syndrom och Alzheimers sjukdom på patologisk nivå i hjärnan. Sjukdomsförloppet går mycket snabbare jämfört med en person som inte har diagnos Downs syndrom. I studier – där man följt samma person med Downs syndrom under många år – visar det sig att anhöriga eller omsorgspersonal upptäcker Alzheimers symptom vid drygt 50 års ålder. Med en ökad kunskap om sjukdomens symptom skulle man kunna upptäcka tidiga tecken redan vid 30 - 40 års ålder.

Viktigt med tidig diagnos

Alzheimers sjukdom är irreversibel, dvs. den går inte att ”återhämta” sig från eller bota och bli frisk från – ännu. Om sjukdomen upptäcks tidigt kan symptomlindrande läkemedelsbehandling provas ut

Goda resultat

Patienten och anhöriga får ökad livskvalitet genom ökad kunskap tidigt i sjukdomsprogressionen. Detta ger ett stöd i planering och anpassning av läkemedel, dagliga aktiviteter samt vård- och omsorgsinsatser. Kunskap och planering av rehabilitering kan också leda till att kostnader för vård- och omsorgsinsatser minskar.

Tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

Anhöriga och omsorgspersonal har gjort följande observationer för att upptäcka tidiga tecken...

Ser 
 • Plötslig tillbakadragenhet
 • Aggression
 • Nedstämdhet
 • Störningar i dygnsrytmen
Hör
 • Glömska av benämningar
 • Namn på personer och föremål i vardagslivet
Känner
 • Apati
 • Nedstämdhet
 • Oro
 • Ångest

Vad göra?

Steg 1: primärvården
Vid misstanke om minnessjukdom ska primärvården kontaktas. Här görs en allmän hälsoundersökning och bedömning om det finns någon annan kroppslig eller psykisk förklaring till det förändrade beteendet. Här kan även göras kortare minnestest och blodprov.

Steg 2: specialistvården
Läkare i primärvården remitterar till specialistklinik. Tillvägagångssätten ser olika ut mellan olika landsting. Specialistvården fortsätter utredningen, sätter diagnos och initierar behandling.

Minnesutredning
Vid en minnesutredning görs flera undersökningar som sedan vägs samman för att kunna ställa eller avfärda en diagnos. Det kan till exempel vara kognitiva tester, blodprover, salivtest. Utredningen tar i genomsnitt 3 månader. Om minnessjukdom diagnostiseras görs en noggrann personlig plan för fortsatt behandling och omvårdnad.

Vi kämpar för...

Ökad kunskap
 • Kunskapsspridning
 • Koordinering av insatser
 • Utbildning till vård- och omsorgspersonal, anhöriga och beslutsfattare
 • Opinionsbildning i media
Diagnos & behandling
 • Minnesutredning
 • Rätt diagnos
 • Rätt behandling
 • Ökad livskvalitet

Utbildning

Ta del av det senaste från ledande experter inom området.

 • Varför behöver vi rätt kunskap?
 • Detta vet vi?– Hur ska vi kunna hjälpa och planera?
 • När, var och vem?

Boka utbildning

TID: 29 AUG, 2017* kl. 09:00 - 16:30
PLATS: Alzheimerhuset i Lund
PRIS: 3 995 kr/pp inkl. fika och lunch.
UTBILDARE: Minneskliniken Malmö
ANMÄLAN: kristina@alzheimersverige.se